Espai Jurídic: Incentius Nou Règim Fiscal del Leasing en l’Impost de Societats

En relació amb el tractament fiscal de les operacions de Leasing en l’Impost de societats (IS), cal esmentar en primer lloc que la Llei 27/2014, de l’Impost de societats (LIS) -aplicable als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2015-, conté una regulació específica.

Per tant, en el cas concret d’operacions de Leasing concertades amb entitats de crèdit que compleixin amb els requisits establerts en l’article 106 de la LIS tindran un tractament fiscal privilegiat que consistirà en els següents aspectes:

• Deduïbilitat de la càrrega financera.
• la porció corresponent a la recuperació del bé de les quotes de Leasing tindrà així mateix el caràcter de despesa deduïble amb el límit de 2 vegades l’import del coeficient d’amortització lineal segons les taules oficialment aprovades que correspongui a l’esmentat bé.

En el cas d’empreses de reduïda dimensió, aquest límit serà el doble del coeficient d’amortització lineal segons taules d’amortització, multiplicat per 1,5 vegades (això és l´equivalent a 3 vegades el coeficient d’amortització).

L’excés serà deduïble en els períodes impositius successius, respectant igual límit. Haurà de tenir-se en compte el moment de la posada en marxa del bé.

No resultarà deduïble la part de recuperació del cost del bé que correspongui a terrenys, solars i actius no amortitzables.

Tenim un avantatge fiscal del Leasing per l’anticipació de la despesa i correlativament un ajornament de la càrrega tributària quan una empresa tingui beneficis.

Quant als requisits específics que han de reunir els contractes de leasing per aplicar el règim fiscal especial descrit, són els següents:

• la durada mínima dels contractes serà de 2 anys quan tingui per objecte béns mobles i 10 anys per a béns immobles.
• haurà de reflectir-se en els contractes la quota de l’arrendament financer, diferenciant la part que correspongui a la càrrega financera de la relativa a la recuperació del cost del bé, exclòs el valor de l’opció de compra.
• l’import anual de la part de les quotes d’arrendament financer corresponent a la recuperació del cost del bé haurà de romandre igual o tenir caràcter creixent al llarg del període contractual.

Tot i això, i de forma transitòria i excepcional per a l’exercici 2015 aquest requisit no serà exigit.

La nova Llei de l’Impost de societats manté l´esperit del règim específic del leasing, proporcionant una acceleració de l’amortització a l’efecte d’aquest tribut.

Mercedes Pérez – Directora Jurídica

Olga Pérez – Economista
www.menfisgrup.es

Post a Comment