Coneixes els teus drets envers les vacances?

Les vacances consisteixen en els dies que un treballador pot gaudir com a descans anual i conforma un dels drets fonamentals que recull l’article 40.2 de la Constitució Espanyola i l’article 45.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. El desconeixement d’aquest dret, tant per part dels empresaris com dels treballadors, és molt comú. Així, s’han de tenir diversos aspectes en compte:

Durada

Segons l’Estatut dels Treballadors, el període de vacances anuals serà el pactat en conveni col·lectiu o contracte individual, però en cap cas podrà ser inferior a 30 dies naturals, incloent-hi diumenges i festius.

En el cas en què el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal o suspensió de contracte per maternitat o paternitat, es tindrà dret a gaudir del descans en finalitzar la incapacitat o suspensió, encara que ja hagi acabat l’any en què es van originar. Quan la incapacitat sigui derivada d’altres circumstàncies, independentment de si ha sobrevingut abans o durant el període de vacances (Tribunal de Justícia (UE), de 21 de juny de 2012; STS, de 3 d’octubre de 2012; STSJ de Balears, de 9 de maig de 2013), aquest dret serà aplicable sempre que no hagin transcorregut 18 mesos d’ençà que va acabar l’any en què es van originar.

Període

El període de vacances serà fixat de comú acord entre l’empresari i el treballador; i en cas de desacord entre les parts, la jurisdicció social serà l’encarregada de fixar aquest període. L’empresari haurà de fixar el calendari de vacances, com a mínim, dos mesos abans de la primera data del començament del període.

Aquesta fixació del període de vacances es realitza de forma anual i, per tant, en el cas en què un treballador no hagi treballat l’any complet, tindrà dret a gaudir d’un període de vacances i una retribució proporcionals amb el temps treballat.

Retribució

Les vacances anuals són retribuïbles amb el salari habitual del treballador, i serà proporcional amb el temps treballat en els casos de treballadors que no han treballat tot l’any. Els treballadors contractats a temps parcial i els que han dut a terme una reducció de jornada, tindran dret al mateix període de vacances que els treballadors a temps complet, mentre que la retribució serà la proporcional a la seva jornada.

El període de vacances no podrà ser, en cap cas, substituïble per una compensació econòmica. Només serà possible abonar, en concepte de vacances, tants dies de salari com dies de vacances no gaudits, en la liquidació corresponent quan el treballador causa baixa en l’empresa.

Diferència entre dies naturals i dies laborables

En el cas en què les vacances es computin per dies naturals, el període de vacances també comprendrà diumenges i festius; fet que no s’aplica quan els dies es computen en dies laborables.

És important saber que, encara que es comptin diumenges i festius quan es computen per dies naturals, si el primer dia del gaudiment de les vacances coincideix en un dia no laborable, aquest no es podrà computar i el període s’iniciarà el següent dia laborable.

Mercedes Pérez Directora Jurídica Menfis Grup

Elvira Lozano Graduada en Relaciones Laborales

www.menfisgrup.es

Post a Comment