Carta a Rocío Carrasco. Violencia Vicaria

Carta a Rocío Carrasco

Benvolguda Rocío Carrasco,

Som diversos grups de pares i mares de diferents llocs d’Espanya que intercanviem experiència des de fa anys amb l’objectiu de donar-nos suport i ajudar-nos a superar les situacions de maltractament i abús psicològic que estem sofrint, tant els nostres fills com nosaltres mateixos, per part de les nostres exparelles.

En alguns casos els vincles amb els nostres fills es van trencar fa anys, o estan en plena crisi trencant-se en aquests moments. Uns altres hem aconseguit recuperar als nostres fills i estem tractant de reconstruir els llaços afectius tan danyats.

Hem seguit amb molt d’interès el teu testimoniatge i volem expressar-te el nostre profund agraïment per posar llum a tanta foscor.

La situació de maltractament psicològic i físic que relates, invisibilitzat per la falta de coneixement per part de la societat i les institucions, és un clar mirall del dolor i el sofriment que hem patit diàriament en la relació amb els nostres fills. Et sorprendries tant com nosaltres de les moltes coincidències entre els teus relats i els nostres.

La psicopatologia de les persones que han alienat als nostres fills posant-los en contra nostra, obeeixen tots a un patró de comportament que semblés de manual de DSM 5, coincideixen totalment. Per això en escoltar-te ens hem vist tots i totes sense excepció, reflectits en la teva història. I ens hem emocionat amb tu. Alguns de nosaltres hem recuperat finalment als nostres fills, així i tot hem de dir-te que la ferida tan profunda deixa seqüeles importants. Alguns dels nostres fills estan baix tractament psicològic, es necessita temps per a superar un trauma d’aquest calibre. Uns altres ho han superat totalment, convertint la seva vivència en un propòsit vital d’ajuda als altres.

Com tu, ens hem dirigit al Defensor del Menor i al Defensor del Poble, els qui també ens han respost amb un “digui-l’hi al Jutjat”.

Com tu, hem rebut maltractament de les nostres ex-parelles (tant homes com dones).

Com tu, hem rebut dels nostres fills els atacs, mentides i menyspreus i hem suportat les seves feridores paraules i el seu allunyament durant anys, sense saber que res de tot això sortia dels seus cors, sinó de les seves ments distorsionades infoses pel trastorn de l’altre progenitor, que va usar a aquests com a armes i escuts en el seu propi benefici.

Com tu, hem sofert la mala praxi de molts dels psicòlegs judicials amb els seus diagnòstics avaluats en visites ràpides de no més de mitja hora, en els quals els jutges es fan costat totalment a l’hora de dictar sentència.

Com tu, ens hem vist impotents per a protegir els nostres fills, desprotegits com estem pels psicòlegs clínics que no s’atreveixen a diagnosticar amb claredat.

Com tu, hem sofert la injustícia i la incompetència de la Justícia.

Com tu, ens hem vist desemparats per família i amics, i fins atacats a vegades, en molts dels nostres casos.

Com tu, hem viscut i molts continuem vivint com a ànimes en pena, amb tractament psicològic, lluitant contra Goliats, totalment desvalguts, desesperats, enfonsats per una Justícia i una societat incapaç de comprendre el que està passant, sabent que no som casos excepcionals, sinó moltes les persones que estan patint la mateixa situació.

Com tu, estem en procés de recuperar-nos i empoderar-nos.

Afortunadament existeixen alguns professionals, molt pocs, que s’han especialitzat en Abús Psicològic Infantil per Alienació Parental, com ara l’advocat Cesar Martin, el psicòlegJulio Bronchal Cambra, la Fundació Filia amb les seves noves promocions de coordinadors parentals, i psicòlegs clínics internacionals com el Dr. Craig Childress o el psiquiatre argentí Hugo Marietan.

Necessitem que la societat i les institucions, tant psicològiques com judicials revisin els conceptes i procediments que s’apliquen en els divorcis altament conflictius, ja que darrere hi ha criances patogèniques, sense importar el gènere. Treure als nens de la pressió judicial és imprescindible, deixar-los al marge de la guerra psicològica és imprescindible, apartar-los d’un progenitor abusiu amb trastorn és imprescindible, protegir els nens sense per això fer fallida els seus llaços de família. És important que els vincles patern i matern filials siguin sans perquè les noves generacions creixin sanes. I tota ajuda avui, és poca.

Moltes gràcies, Rocío, per la valentia del teu testimoniatge.

Quedem a la teva disposició i a la d’altres afectats que puguin necessitar-ho.

Rep una afectuosa abraçada,

GRUP RECUPERANT CORS

ASSOCIACIÓ ARESAP

Abús Psicològic Infantil

e-mail: recuperandocorazones@gmail.com

Lectures recomanades:

“L’Abús de feblesa i altres manipulacions ” de Marie France Hirigoyen.

“L’Assetjament moral” de Marie France Hirigoyen.

“*SAP. Síndrome d’alienació parental: Fills manipulats per un cònjuge per a odiar a l’altre” de José Manuel Aguilar Cuenca.

Estimada Rocío Carrasco,

Somos varios grupos de padres y madres de diferentes lugares de España que intercambiamos experiencia desde hace años con el objetivo de apoyarnos  y ayudarnos a superar las situaciones de maltrato y abuso psicológico que estamos sufriendo, tanto nuestros hijos como nosotros mismos, por parte de nuestras exparejas.

En algunos casos los vínculos con nuestros hijos se rompieron hace años, o están en plena crisis rompiéndose en estos momentos. Otros hemos conseguido recuperar a nuestros hijos y estamos tratando de reconstruir los lazos afectivos tan dañados.

Hemos seguido con mucho interés tu testimonio y queremos expresarte nuestro profundo agradecimiento por poner luz a tanta oscuridad.

La situación de maltrato psicológico y físico que relatas, invisibilizado por la falta de conocimiento por parte de la sociedad y las instituciones, es un claro espejo del dolor y el sufrimiento que venimos padeciendo diariamente en la relación con nuestros hijos. Te sorprenderías tanto como nosotros de las muchas coincidencias entre tus relatos y los nuestros.

La psicopatología de las personas que han alienado a nuestros hijos poniéndolos en contra nuestra, obedecen todos a un patrón de comportamiento que pareciera de manual de DSM 5, coinciden totalmente.  Por eso al escucharte nos hemos visto todos y todas sin excepción, reflejados en tu historia. Y nos hemos emocionado contigo. Algunos de nosotros hemos recuperado finalmente a nuestros hijos, aun así hemos de decirte que  la herida tan profunda deja secuelas importantes. Algunos  de nuestros hijos están bajo tratamiento psicológico, se necesita tiempo para superar un trauma de este calibre. Otros lo han superado totalmente, convirtiendo su vivencia en un propósito vital de ayuda a los demás.

Como tú, nos hemos dirigido al Defensor del Menor y al Defensor del Pueblo, quienes también nos han respondido con un “dígaselo al Juzgado”.

Como tú, hemos recibido maltrato de nuestras exparejas (tanto hombres como mujeres).

Como tú, hemos recibido de nuestros hijos los ataques, mentiras y desprecios y hemos soportado sus hirientes palabras y  su alejamiento durante años, sin saber que nada de todo ello salía de sus corazones, sino de sus mentes distorsionadas infundidas por el trastorno del otro progenitor, que usó a estos como armas y escudos en su propio beneficio.

Como tú, hemos sufrido la mala praxis de muchos de los psicólogos judiciales con sus diagnósticos evaluados en visitas rápidas de no más de media hora, en los cuales los jueces se apoyan totalmente a la hora de dictar sentencia.

Como tú, nos hemos visto impotentes para proteger a nuestros hijos, desprotegidos como estamos por los psicólogos clínicos que no se atreven a diagnosticar con claridad.

Como tú, hemos sufrido la injusticia y la incompetencia de la Justicia.

Como tú, nos hemos visto desamparados  por familia y amigos, y hasta atacados a veces, en muchos de nuestros casos.

Como tú, hemos vivido y muchos seguimos viviendo como almas en pena, con tratamiento psicológico, luchando contra Goliats, totalmente desvalidos, desesperados,  hundidos por una Justicia y una Sociedad incapaz de comprender lo que está pasando, sabiendo que no somos casos excepcionales, sino muchas las personas que están padeciendo la misma situación.

Como tú, estamos en proceso de recuperarnos y empoderarnos.

Afortunadamente existen algunos profesionales, muy pocos, que se han especializado en Abuso Psicológico Infantil  por Alienación Parental, tales como el abogado Cesar Martín, el psicólogo Julio Bronchal Cambra, la Fundación Filia con sus nuevas promociones de coordinadores parentales, y psicólogos clínicos internacionales como el Dr. Craig Childress o el psiquiatra argentino Hugo Marietan.

Necesitamos que la sociedad y las instituciones, tanto psicológicas como judiciales revisen los conceptos y procedimientos que se aplican en los divorcios altamente conflictivos, ya que detrás hay parentalidades patogénicas, sin importar el género. Sacar a los niños de la presión judicial es imprescindible, dejarlos al margen de la guerra psicológica es imprescindible, apartarlos de un progenitor abusivo con trastorno es imprescindible, proteger a los niños sin por ello quebrar sus lazos de familia. Es importante que los vínculos paterno y materno filiales sean sanos para que las nuevas generaciones crezcan sanas. Y toda ayuda hoy, es poca.

Muchas gracias, Rocío, por la valentía de tu testimonio.

Quedamos a tu disposición y a la de otros afectados que puedan necesitarlo.

Recibe un afectuoso abrazo,

 

GRUPO RECUPERANDO CORAZONES

ASOCIACIÓN ARESAP

Abuso Psicológico Infantil

e-mail: recuperandocorazones@gmail.com

 

Lecturas recomendadas:

“El Abuso de debilidad y otras manipulaciones ” de Marie France Hirigoyen.

“El Acoso moral” de Marie France Hirigoyen.

“SAP. Síndrome de alienación parental: Hijos manipulados por un cónyuge para odiar al otro” de José Manuel Aguilar Cuenca.