El signo de Cancer. Revista Acelobert Barcelona

Astrología: “El Signe de Càncer”

Per: Antonia Utrera.-

“Qui mira cap a fora, somia; qui mira cap a dintre, vela” (Jung)

Felicitats benvolgut/a Càncer! Si vas néixer entre els dies 21 de juny i 20 de juliol aproximadament, significa que el sol estava en el signe de Càncer en el moment de néixer. Càncer pertany a l’element aigua, que en astrologia s’associa al món de les emocions i els sentiments, l’amor, la empatia i la compassió, l’odi i la gelosia, tots ells vinculats a l’element aigua.

Càncer és un signe cardinal, li agrada generar emocions al seu voltant, iniciar la conquesta, no suporta a un ésser humà impassible als seus sentiments, sobretot si es tracta d’algú de qui ell o ella desitja aconseguir el seu afecte.

Regits per la lluna són absolutament fluctuants, el seu estat emocional pot variar completament al llarg del dia, depenent de la captació emocional de l’exterior, així com del seu propi estat d’ànim, la qual cosa els fa molt vulnerables i instintius. Són persones molt receptives a qualsevol emoció i perceben tant l’afecte i l’atracció com el rebuig i la indiferència. Són inestables però també molt tenaços en tot allò que desitgin aconseguir.

Són molt intuïtius i sensibles. Hi ha una tremenda necessitat de seguretat emocional que busquen en la família, en la llar i en qualsevol àmbit de confiança que els resulti conegut i familiar. Dependents sentimentalment, busquen estrènyer llaços afectius, fer niu allí on van, en el treball, a l’escola, amb els amics… Són familiars i casolans per naturalesa.

L’aparent fredor que poden mostrar a vegades és tan sols la closca que usen per a protegir-se de manera que no sigui evident la seva excessiva sensibilitat.

Càncer és el primer signe d’aigua que sorgeix en sentir vincles estrets amb els altres. Càncer vol conèixer l’origen, la pertinença, les arrels, d’on venim?.

Els mites, entre ells el d’Aquil·les, l’heroi potser més estretament lligat a aquest signe, ens parla d’aquesta dependència, d’aquesta vulnerabilitat i de la dificultat de ser un mateix més enllà de les pròpies arrels i de la protecció materna i familiar.

Els seus canvis emocionals suposen moltes vegades una transformació psicològica tan profunda, que externament pot semblar com a persones diferents, a vegades suau i afectuós i altres venjatiu i cruel. Càncer no té una forma definida, està sempre subjecte al seu sentir.

La figura materna tan superprotectora que pot arribar a condicionar la vida dels seus fills, sol ser una constant en la vida de Càncer.

Si et succeeix que reconeixes moltes d’aquestes qualitats fins i tot no havent nascut amb el sol en Càncer, és molt probable que en aixecar la teva carta natal veiéssim que la lluna o l’ascendent estan a Càncer, o potser la Lluna és molt predominant en la teva carta, la qual cosa parlaria de qualitats lunars sense necessitat de tenir el sol en el signe de Càncer. Per això és necessari estudiar la carta natal íntegrament, no tan sols un aspecte d’ella.

El mes vinent parlarem del signe de Leo!

Fins a la pròxima edició!

Antonia Utrera

Por: Antonia Utrera.-

“Quien mira hacia afuera, sueña; quien mira hacia adentro, vela” (Jung)

Felicidades querido/a Cáncer! Si naciste entre los días 21 de junio y 20 de julio aproximadamente, significa que el sol estaba en el signo de Cáncer en el momento de nacer. Cáncer pertenece al elemento agua, que en astrología se asocia al mundo de las emociones y los sentimientos, el amor, la simpatía y la compasión, el odio y los celos, todos ellos vinculados al elemento agua.

Cáncer es un signo cardinal, le gusta generar emociones a su alrededor, iniciar la conquista, no soporta a un ser humano impasible a sus sentimientos, sobre todo si se trata de alguien de quien él desea conseguir su afecto.

Regidos por la luna son absolutamente fluctuantes, su estado emocional puede variar completamente a lo largo del día, dependiendo de la captación emocional del exterior, así como de su propio estado de ánimo, lo cual les hace muy vulnerables e instintivos. Son personas muy receptivas a cualquier emoción y perciben tanto el afecto y la atracción como el rechazo y la indiferencia. Son inestables pero también muy tenaces en todo aquello que deseen conseguir.

Son muy intuitivos y sensibles. Hay una tremenda necesidad de seguridad emocional que buscan en la familia, en el hogar y en cualquier ámbito de confianza que les resulte conocido y familiar. Dependientes sentimentalmente, buscan estrechar lazos afectivos, hacer nido allí donde van, en el trabajo, en la escuela, con los amigos… Son familiares y hogareños por naturaleza.

La aparente frialdad que pueden mostrar en ocasiones es tan solo el caparazón que usan para protegerse de forma que no sea evidente su excesiva sensibilidad.

Cáncer es el primer signo de agua que surge al sentir vínculos estrechos con los demás. Cáncer quiere conocer el origen, la pertenencia, las raíces, ¿de dónde venimos?.

Los mitos, entre ellos el de Aquiles, el héroe quizás más estrechamente ligado a este signo, nos habla de esa dependencia, de esa vulnerabilidad y de la dificultad de ser uno mismo más allá de las propias raíces y de la protección materna y familiar.

Sus cambios emocionales suponen muchas veces una transformación psicológica tan profunda, que externamente puede parecer como personas distintas, a veces suave y afectuoso y otras vengativo y cruel. Cáncer no tiene una forma definida, está siempre sujeto a su sentir.

La figura materna tan superprotectora que puede llegar a condicionar la vida de sus hijos, suele ser una constante en la vida de Cáncer.

Si te sucede que reconoces muchas de estas cualidades aun no habiendo nacido con el sol en Cáncer, es muy probable que al levantar tu carta natal viéramos que la luna o el ascendente están en Cáncer, o quizás la Luna sea muy predominante en tu carta, lo que hablaría de cualidades lunares sin necesidad de tener el sol en el signo de Cáncer. Por ello es necesario estudiar la carta natal en su totalidad, no tan solo un aspecto de ella.

El próximo mes hablaremos del signo de Leo!

¡Hasta la próxima edición!

Antonia Utrera