jubilacio-acelobert

A partir de la jubilació, arriba la tranquil·litat

Aquest mes volem parlar d’una situació  per a la qual moltes persones, un cop es jubilen, hi poden passar. Fa anys van comprar una segona residència, on han passat grans vacances o caps de setmana.  Amb el temps, haver de conduir pot suposar un problema o simplement que ja no se’n treu el profit d’anys enrere.

Fins fa poc, vendre aquests immobles suposava un increment de patrimoni pel qual s’havia de liquidar una important quantitat d’impostos, però ara existeix un nou supòsit d’exempció a la declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques per a contribuents majors de 65 anys.

Aquesta exempció repercuteix sobre els guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import total es destini en el termini de 6 mesos a una renda vitalícia, amb el límit de 240.000€.

És a dir, qualsevol habitatge venut quan es té més de 65 anys, si l’import íntegre de la venda (fins al topall indicat) es destina a renda vitalícia, no paga impostos per increment de patrimoni.

Requisits addicionals:

  • El contracte de renda vitalícia ha de ser subscrit entre el contribuent i una entitat asseguradora.
  • La renda vitalícia haurà de ser constituïda en el termini de 6 mesos des de la data de la transmissió.
  • La renda vitalícia ha de tenir periodicitat anual o inferior, començar a percebre’ls en el termini d’1 any, i que les rendes no variïn en més d’un 5% entre un any i el següent.
  • El contribuent ha de comunicar a l’entitat asseguradora que la renda vitalícia contractada constitueix la reinversió d’un import obtingut per la transmissió d’elements patrimonials.

En cas de superar-se el límit (240.000€) o de reinversió parcial, només quedarà exempta la part proporcional del guany patrimonial obtingut.

En cas d’incompliment d’algun dels requisits, el guany patrimonial obtingut ha de ser imputada a l’any de la seva obtenció, mitjançant declaració complementària i amb el pagament dels seus interessos de demora corresponents.

Cal destacar, que a més de l’exempció abans indicada, es manté l’exempció per transmissió d’habitatge habitual per a majors de 65 anys, sense cap límit i només amb els següents requisits:

  • Que el contribuent sigui més gran de 65 anys en el moment de la transmissió.
  • Que l’habitatge transmès sigui l’habitatge habitual del contribuent, o hagués tingut tal consideració fins a qualsevol dia dels 2 anys anteriors a la seva transmissió.

Els cobraments anuals de la renda vitalícia tributen en l’IRPF. No obstant això, només ho fa una part d’ells, segons l’edat del beneficiari al moment de constituir-ne la renda. El percentatge que tributa (i que es manté constant durant tota la durada de la renda vitalícia) és del 24% si la renda es constitueix a 65 anys, del 20% si es constitueix entre els 66 i els 69 anys, i del 8% si es constitueix a partir dels 70 anys.

Hi ha diferents modalitats de rendes vitalícies, aquelles en què el capital no es toca i només es cobra en funció dels interessos (però aquest capital sempre quedarà pels hereus del titular) o altres on es cobra tant del capital com dels interessos (les mensualitats a cobrar evidentment són d’un import més elevat, però acabat el capital, s’acaba la renda).

Si necessiteu més informació al respecte, contacteu amb el vostre agent d’assegurances per assessorar-vos amb més profunditat.

Ramon Balsells

Gerent Balsells Zaragoza Gestió S.L.

www.bzgestio.com

Post a Comment