grupo menfis acelobert

Nou barem de trànsit: Reforma procedimental i major protecció del perjudicat

Els sinistres de trànsit esdevinguts amb posterioritat al mes de gener de 2016 ja estan sotmesos al nou barem de trànsit, aprovat per la Llei 35/2015 de 22 de setembre, que va introduir importants modificacions respecte del procediment i la jurisdicció competent i del sistema de càlcul de la indemnització.

Respecte del procediment a seguir, amb la nova regulació, desapareixen els judicis de faltes en cas d’accident de trànsit. Per tant, ja no s’ha de fer la denuncia davant la jurisdicció penal, sinó que el primer pas és reclamar les lesions a la companyia d’assegurances contrària, aportant tota la documentació acreditativa de l’accident i de tots aquells informes mèdics justificatius de les lesions. Aquesta reclamació prèvia a la via judicial ja no és opcional, sinó obligatòria per a tot perjudicat que vulgui reclamar la indemnització per lesions.

Com a novetat, també s’estableix l’obligació del perjudicat de deixar-se visitar per un perit mèdic privat de la companyia contrària a fi de que aquesta pugui valorar les lesions i fer-li una oferta motivada.

Així mateix, des de que es reclamen les lesions per via amistosa a la companya d’assegurances, s’han de deixar córrer 3 mesos durant els quals la companya podrà fer-li una oferta motivada o, si per contra no ho fa, passat aquest termini, es pot presentar demanda civil i tindrà dret a percebre interessos de demora a comptar des de la data de l’accident. Pel que fa al sistema de càlcul de la indemnització, cal destacar les següents novetats:

  • Es dóna un millor tractament al lucre cessant, és a dir, el perjudicat podrà recuperar no només les despeses ocasionades per l’accident (per exemple: despeses mèdiques, de farmàcia, de transport, etc.), sinó també aquells beneficis que s’han deixat de percebre, com ara haver de tancar el negoci o activitat comercial o allò que es descompta de la nòmina per agafar la baixa laboral.
  • Es consideren perjudicats en cas de defunció a la parella de fet o bé a aquelles persones estretament vinculades amb la víctima, tot i que no tinguin cap parentiu.
  • S’estableix el dret a indemnització de l’ocupant del vehicle que resulti perjudicat a causa d’una alcoholèmia del conductor.

Per tant, aquest nou sistema de valoració de lesions permet que el perjudicat per un accident de trànsit pugui aconseguir una indemnització individualitzada, més precisa i ajustada a cada supòsit en particular. Tenint clars aquests conceptes, després caldrà analitzar cada cas en concret per a aconseguir el màxim rescabalament econòmic que els pugui correspondre.

Daniela Gilca
Advocada
www.menfisgrup.es

Post a Comment