Per: Francesc Pla Escursell.-

Per desgràcia per a molts continua existint la successió intestada és a dir, morir sense testament, degut potser a la mala fama de fer testament o el fals mite que només ho fan les persones majors. Lluny de ser un acte de mala sort, és un acte d’amor i generositat, i poques vegades som conscients d’això. Per desgràcia els diners genera disputes, fins i tot en les famílies més aviat avingudes i sempre és millor deixar lligades les coses, facilitant al màxim tota la transició. Tot el que queda per escrit i ben específic són problemes que s’estalvien després els nostres descendents que ja estaran de per si mateix trastocats i desorientats per la nostra absència.

Què succeeix si no realitzem testament? Quin és l’ordre de successió?

En primer lloc sempre heretaran els fills o en defecte d’això, els néts pel dret de representació. Si renuncia algun d’ells, la part dels altres del mateix grau, augmenta. Si tots els descendents del mateix
grau renuncien, en aquest cas, passa la gerència al següent grau, és a dir, als néts. No obstant això la repartició es farà per estirps, no per néts.

Què succeeix si un del matrimoni mor amb fills i sense testament?

El cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent, si concorre a la successió amb fills del causant o descendents d’aquests, té dret a l’usdefruit universal de l’herència, lliure de fiança, si bé pot exercir l’opció de commutació que li reconeix l’article 442-5. Si mor sense fills ni altres descendents, l’herència es defereix al cònjuge vidu o al convivent en parella estable supervivent. En aquest
cas, els pares del causant conserven el dret a legítima.

Què és la Commutació de l’usdefruit?

Es tracta d’una opció que té el cònjuge vidu. Pot triar commutar l’usdefruit universal per l’atribució d’una quarta part alíquota de l’herència i, a més, l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar. Aquesta opció pot exercir-se durant un any i s’extingeix si s’accepta de manera expressa l’adjudicació de l’usdefruit universal.

Què succeeix si la meva ex parella mor sense testament? Hereto de la meva parella si estem en procés de separació o divorci?

Qualsevol persona vídua perd el dret de succeir si el mort és la seva ex parella i estan legalment separats o si existeix una demanda pendent de nul·litat, divorci, separació. (a excepció que hi hagi hagut una reconciliació).

Què ocorre si algú mor sense fills, ni descendents, ni parella?

Existeixen casos en els quals el mort no tenia cap descendència, ni fills ni néts, també pot succeir que a més no tingués parella. En aquests casos, l’herència “puja” als graus de dalt, és a dir, hereten els pares del mort. Si tots dos estan vius, a parts iguals; en cas que només sobrevisqui un d’ells, aquest serà qui hereti tota l’herència. Existeixen dins de cada cas, particularitats i excepcions que han de tractar-se per professionals. En moltíssims casos els primers dies els familiars pacten i atenen raons, però amb el pas dels dies, el costum és que sorgeixin diferències. Per això, el millor és fer testament i existeixi o no aquest document, recórrer a un professional que ens orienti i ajudi.

Per: Francesc Pla *Escursell

Advocat *ICAB 31.508

Barcelona Serveis Jurídics

info@soloherencias.es