Salud consciente. Acelobert Mayo 2021

Medicina Tradicional Occidental: La ciència i l’art de la curació

Per: Ester Torrella.-

Quina és la facultat de l’organisme que li permet combatre la malaltia? Quines són les forces que la mobilitzen i on es troben ubicades?

Aquestes són algunes de les preguntes que han impulsat a metges de tots els temps i tradicions a endinsar-se més i més profundament en el coneixement de la realitat essencial de l’ésser humà. Els antics sabien que aquell sistema intel·ligent que renova i regenera permanentment l’univers, és el mateix que regula i regenera l’organisme humà. Som exactament un mirall on l’univers es contempla o, el que és igual, la seva singularitat hologràfica.

L’ésser humà no comença o acaba en la pell que delimita la seva forma física. Hi ha tot un seguit de camps energètics, de subtilitat creixent, que l’envolten i que s’expressen a través de freqüències de vibració. El camp més immediat, el duplicat del cos físic que recorre la seva totalitat com si dibuixes la seva silueta, és el Cos Eteri, el portador de l’energia vital i de les sensacions físiques. També té la capacitat de protegir-nos de les agressions contaminants del medi extern, mantenint l’eficàcia i l’eficiència dels mecanismes d’auto curació de l’organisme amb els quals roman íntimament connectat a través dels chakras.

Quan es manifesten símptomes en qualsevol dels àmbits que ens conformen: físic, energètic, psíquic o social, és perquè aquests mecanismes esmentats, han esgotat la seva capacitat de mantenir l’estabilitat del sistema. S’obren escletxes i les nostres àrees de major vulnerabilitat queden exposades. Si les causes de l’esgotament són ocasionals -per exemple, per un estat puntual de tensió desmesurada-, l’aparició d’un refredat o d’un fort mal de cap, ens obligarà a descansar i, durant el repòs, el cos eteri i el sistema de regulació intern, podran recuperar-se per si sols completament. En aquest cas, els símptomes seran estratègies adaptatives d’auto curació. Però si la circumstància estressant es manté en el temps i, sobretot, si ens força a viure situacions incoherents o contràries a les nostres necessitats essencials, el cos eteri pot no trobar la forma de recuperar i regenerar el fluix energètic que necessiten els òrgans per poder-se curar. Aleshores, els símptomes tendiran fàcilment a la repetició o a la cronicitat i, fins i tot, podrien esdevenir l’avantsala d’una situació de no retorn.

El cos eteri, entre d’altres que no hem esmentat, conforma la realitat biofísica de l’ésser humà, i no només la biològica i la bioquímica, com contemplen encara ara els estaments mèdics oficials. Els pensaments negatius o les emocions descontrolades com la por, per exemple, els sobreesforços o l’alimentació inadequada, consumeixen la nostra energia vital, afeblint el cos eteri i disminuint, com a conseqüència, la capacitat defensiva de l’organisme. El trajecte patològic s’inicia en els plànols invisibles -cos eteri- i es manifesta en els visibles -cos físic-. La Medicina Tradicional, en aquest cas l’Occidental, a través dels remeis espagírics o espagíric-alquímics, pot incidir sobre els dos cossos. Aquesta capacitat li permet actuar alhora sobre el símptoma i sobre la causa que l’ha provocat. De les característiques i formes d’actuació del remei espagíric en parlarem més a bastament en propers articles. Per acabar, només recordar que la medicina és ciència i art i que la concepció materialista de la ciència mèdica, vigent des dels inicis del racionalisme del segle XVIII, està cridada a integrar els seus aspectes més invisibles, intuïtius i transcendents, el seu art en definitiva, en benefici de la nova humanitat.

Dra. Ester Torrella

Medicina Tradicional Occidental: Espagiria i Alquímia

www.estertorrella.com

Tel: 655.87.98.33

estorrella@gmail.com

Por: Ester Torrella.-

¿Cuál es la facultad del organismo que le permite combatir la enfermedad? ¿Cuáles son las fuerzas que la movilizan y donde se encuentran ubicadas?

Estas son algunas de las preguntas que han impulsado a médicos de todos los tiempos y tradiciones a adentrarse más y más profundamente en el conocimiento de la realidad esencial del ser humano. Los antiguos sabían que aquel sistema inteligente que renueva y regenera permanentemente el universo, es el mismo que regula y regenera el organismo humano. Somos exactamente un espejo donde el universo se contempla o, lo que es igual, su singularidad holográfica.

El ser humano no comienza o termina en la piel que delimita su forma física. Hay toda una serie de campos energéticos, de sutilidad creciente, que lo rodean y que se expresan a través de frecuencias de vibración. El campo más inmediato, lo que recorre la totalidad del cuerpo físico como si dibujara su silueta, es el Cuerpo Etérico, lo que Goethe llamaba, el portador de la vida, porque una de sus funciones es, precisamente, la de nutrir y transferir vida al cuerpo físico. También tiene la capacidad de protegernos de las agresiones contaminantes del medio externo, manteniendo la eficacia y la eficiencia de los mecanismos de autocuración del organismo con los que permanece íntimamente conectado a través de los chakras.

Cuando se manifiestan síntomas en cualquiera de los ámbitos que nos conforman: físico, energético, psíquico o social, es porque estos mecanismos mencionados, han agotado su capacidad de mantener la estabilidad del sistema. Se abren grietas y nuestras áreas de mayor vulnerabilidad quedan expuestas. Si las causas del agotamiento son ocasionales -por ejemplo, por un estado puntual de tensión desmesurada-, la aparición de un resfriado o de un fuerte dolor de cabeza, nos obligará a descansar y, durante el reposo, el cuerpo etérico y el sistema de regulación interno, podrán recuperarse por sí solos completamente. En este caso, los síntomas serán estrategias adaptativas para la autocuración. Pero si la circunstancia estresante se mantiene en el tiempo y, sobre todo, si nos fuerza a vivir situaciones incoherentes o contrarias a nuestras necesidades esenciales, el cuerpo etéreo puede no encontrar la forma de recuperar y regenerar el flujo energético que necesitan los órganos para recuperar su salud. Entonces, los síntomas tenderán fácilmente a la repetición o a la cronicidad e, incluso, podrían convertirse en la antesala de una situación de no retorno.

El cuerpo etéreo, entre otros que en esta ocasión no vamos a mencionar, conforma la realidad biofísica del ser humano y no solo la biológica y la bioquímica, como contemplan todavía hoy los estamentos médicos oficiales. Los pensamientos negativos o las emociones descontroladas como el miedo, por ejemplo, los sobreesfuerzos o la alimentación inadecuada, consumen nuestra energía vital, debilitando el cuerpo etérico y disminuyendo, como consecuencia, la capacidad defensiva del organismo. El trayecto patológico se inicia en los planos invisibles -cuerpo etérico- y se manifiesta en los visibles -cuerpo físico-. La Medicina Tradicional, en este caso la Occidental, a través de los remedios espagíricos o espagírico-alquímicos, puede incidir sobre los dos cuerpos. Esta capacidad le permite actuar a la vez sobre el síntoma y sobre la causa que lo ha provocado. De las características y formas de actuación del remedio espagírico hablaremos más ampliamente en próximos artículos. Por último, quisiéramos recordar que la medicina es ciencia y arte y que la concepción materialista de la ciencia médica, vigente desde los inicios del racionalismo del siglo XVIII, está llamada, ahora más que nunca, a integrar sus aspectos más invisibles, intuitivos y trascendentes, su arte, en definitiva, para recuperar su unidad perdida, en beneficio de la nueva humanidad.

Dra. Ester Torrella

Medicina Tradicional Occidental: Espagiria y Alquímia

www.estertorrella.com

Tel: 655.87.98.33

estorrella@gmail.com