Astrologia. El signo de Géminis

Astrologia: “El Signe de Bessons”

Per: Antonia Utrera.-

“de totes maneres, jo sóc un altre” (Juan Gelman)

Per molts anys benvolgut/da Bessons! Si vas néixer entre els dies 21 de maig i 20 de juny aproximadament, significa que el sol estava en el signe de Bessons en el moment de néixer. Bessons pertany a l’element aire, que en astrologia s’associa al món de les idees, els conceptes, la lògica racional i l’intel·lecte.

Bessons va néixer amb el do de la comunicació, li encanta jugar amb les paraules, intercanviar informació i relacionar-se amb els altres. Si Aquari, el signe de la tecnologia i les telecomunicacions inventa el primer telèfon, qui primer comença a usar-lo sens dubte és un/a Bessons!

Estan en constant moviment, curiosos per naturalesa s’interessen per tot, els encanta aprendre i fer ús del seu enginy mental per a fugir de l’avorriment i la monotonia. Són hàbils per a la venda i el comerç, gràcies a la seva capacitat per a persuadir i convèncer als altres a través de la paraula. Però també trobem en aquest signe a periodistes, escriptors, locutors de ràdio, mags i prestidigitadors, gràcies a la seva rapidesa mental i a la seva agilitat amb les mans.

Són inquiets, inestables, versàtils i astuts, fins i tot poden ser tramposos, donat el seu caràcter amoral. La dualitat sempre present en bessons, el costat lluminós i el costat fosc, les dues cares de la mateixa moneda, els porta a ser conscients que hi ha “un altre” igual a un mateix. D’aquí ve que Bessons vingui representat pel símbol dels germans, dels bessons.

El seu planeta regent Mercuri, Hermes per als grecs, és el missatger dels déus. Té la capacitat de moure’s en els dos mons, el dels déus i el dels homes, rei de les fronteres, mentider, lladre i també el mag alquímic.

Mercuri és brillant i trampós, les dues cares de l’intel·lecte, la dualitat que ens dóna la possibilitat de raonar i fer-nos comprendre la nostra veritable naturalesa, però també capaç d’autoenganyar-nos.

En la mitologia, Mercuri és l’únic déu que pot entrar i sortir del món d’Hades, el món subterrani, el món dels morts, que representa la part desconeguda de nosaltres mateixos, el nostre inconscient. Se li atribueix el paper de psicopomp, el que ajuda a les ànimes a traspassar el llindar en el moment de la mort, com fa el xaman. Aquest símbol ens parla de la ment, representada per Mercuri, capaç de donar consciència i claredat per a travessar les crisis i les situacions difícils.

Hermes.

Mito de Hermes, el Mensajero de los Dioses

Un dels mites més representatius de Bessons és la llegenda sumèria de les dues germanes, Inanna i Ereshkigal. Inanna és la deessa dels cels i la terra i Ereshkigal, la deessa dels inferns. Aquest mite ens parla que per a enfrontar-se al costat fosc d’un és necessari despullar-se de tot el conegut, de tots els esquemes mentals i que la nostra manera de veure la vida ha de ser transformada, per a això és necessari obrir el cor i connectar amb el nostre món emocional, comprendre el nostre costat fosc i així redimir-nos. No és des de la nostra ment que podrem sentir compassió, sinó des del nostre món emocional. Bessons ha d’aprendre que per a superar la foscor, la sortida mai serà intel·lectual, encara que de manera natural és aquí on més còmode se sent. Per a trobar la unitat entre els seus dos pols oposats, ha de donar-se un canvi de nivell, passar de la lògica a l’emoció, baixar la ment al cor.

Bessons ens ensenya que com Peter Pan, hem de cosir la nostra ombra als talons per a no veure separades les nostres experiències dels qui realment som.

Si et succeeix que reconeixes moltes d’aquestes qualitats fins i tot no havent nascut amb el sol en Bessons és molt probable que en aixecar la teva carta natal veiéssim que la lluna o l’ascendent estan en Bessons, o potser Mercuri és molt predominant en la teva carta, la qual cosa parlaria de qualitats mercurials sense necessitat de tenir el sol en el signe de Bessons. Per això és necessari estudiar la carta natal íntegrament, no tan sols un aspecte d’ella.

 

El mes vinent parlarem del signe de Càncer!

Fins a la pròxima edició!

Antonia Utrera

Consulta Astrològica

Tel. 655 866 424

Por: Antonia Utrera.-

“de todos modos, yo soy otro” (Juan Gelman)

Felicidades querido/a Géminis! Si naciste entre los días 21 de mayo y 20 de junio aproximadamente, significa que el sol estaba en el signo de Géminis en el momento de nacer. Géminis pertenece al elemento aire, que en astrología se asocia al mundo de las ideas, los conceptos, la lógica racional y el intelecto.

Géminis nació con el don de la comunicación, le encanta jugar con las palabras, intercambiar información y relacionarse con los demás. Si Acuario, el signo de la tecnología y las telecomunicaciones inventa el primer teléfono, quien primero empieza a usarlo sin duda es un/a Géminis!

Están en constante movimiento, curiosos por naturaleza se interesan por todo, les encanta aprender y hacer uso de su ingenio mental para huir del aburrimiento y la monotonía. Son hábiles para la venta y el comercio, gracias a su capacidad para persuadir y convencer a los demás a través de la palabra. Pero también encontramos en este signo a periodistas, escritores, locutores de radio, magos y prestidigitadores, gracias a su rapidez mental y a su agilidad con las manos.

Son inquietos, inestables, versátiles y astutos, incluso pueden ser tramposos, dado su carácter amoral. La dualidad siempre presente en géminis, el lado luminoso  y el lado oscuro, las dos caras de la misma moneda, les lleva a ser conscientes de que hay “otro” igual a uno mismo. De ahí que Géminis venga representado por el símbolo de los hermanos, de los gemelos.

Su planeta regente Mercurio, Hermes para los griegos, es el mensajero de los dioses. Tiene la capacidad de moverse en los dos mundos, el de los dioses y el de los hombres, rey de las fronteras, mentiroso, ladrón y también el mago alquímico.

Mercurio  es brillante y tramposo, las dos caras del intelecto, la dualidad que nos da la posibilidad de razonar y hacernos comprender nuestra verdadera naturaleza, pero también capaz de autoengañarnos.

En la mitología, Mercurio es el único dios que puede entrar y salir del mundo de Hades, el mundo subterráneo, el mundo de los muertos, que representa la parte desconocida de nosotros mismos, nuestro inconsciente. Se le atribuye el papel de psicopompo, el que ayuda a las almas a traspasar el umbral en el momento de la muerte, como hace el chamán. Este símbolo nos habla de la mente, representada por Mercurio, capaz de dar conciencia y claridad para atravesar las crisis y las situaciones difíciles.

Hermes.

Mito de Hermes, el Mensajero de los Dioses

Uno de los mitos más representativos de Géminis es la leyenda sumeria de las dos hermanas, Inanna y Ereshkigal. Inanna es la diosa de los cielos y la tierra y Ereshkigal, la diosa de los infiernos. Este mito nos habla de que para enfrentarse al lado oscuro de uno es necesario despojarse de todo lo conocido, de todos los esquemas mentales y que nuestra forma de ver la vida debe ser transformada, para ello es necesario abrir el corazón y conectar con nuestro mundo emocional, comprender nuestro lado oscuro y así redimirnos. No es desde nuestra mente que sentiremos compasión, sino desde nuestro mundo emocional. Géminis debe aprender que para superar la oscuridad, la salida nunca será intelectual, aunque de forma natural es ahí donde más cómodo se siente. Para hallar la unidad entre sus dos polos opuestos, debe darse un cambio de nivel, pasar de la lógica a la emoción, bajar la mente al corazón.

Géminis nos enseña que como Peter Pan, debemos coser nuestra sombra a los talones para no ver separadas nuestras experiencias de quienes realmente somos.

Si te sucede que reconoces muchas de estas cualidades aun no habiendo nacido con el sol en Géminis es muy probable que al levantar tu carta natal viéramos que la luna o el ascendente están en Géminis, o quizás Mercurio sea muy predominante en tu carta, lo que hablaría de cualidades mercuriales sin necesidad de tener el sol en el signo de Géminis. Por ello es necesario estudiar la carta natal en su totalidad, no tan solo un aspecto de ella.

El próximo mes hablaremos del signo de Cáncer!

¡Hasta la próxima edición!

Antonia Utrera

Consulta Astrológica

Tel. 655 866 424